Jednoznaczne, negatywne stanowisko Instytutu Analiz Środowiskowych w sprawie propozycji wprowadzenia zakazu importu trofeów łowieckich do Polski

13 lipca br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która obradowała nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zmierzającym do wprowadzenia zakazu importu trofeów do Polski.

Na posiedzeniu mocno reprezentowana była strona społeczna, która poza przedstawicielką Humane Society International (HSI), wyraziła kategoryczny sprzeciw wobec proponowanej regulacji.

Dzień wcześniej Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa otrzymała opracowanie Instytutu Analiz Środowiskowych, w którym punkt po punkcie obnażono demagogię projektowanych rozwiązań, udowadniając, że są one motywowane venatofobiczną ideologią, a jego przyjęcie byłoby w rzeczywistości szkodliwe dla afrykańskiej przyrody.

W konkluzji podkreślono:

“legalny odstrzał zwierząt wyliczonych w projekcie jest ściśle reglamentowany i odbywa się pod kontrolą międzynarodowa, wobec czego decyzje o potrzebie wprowadzenia w tym zakresie dalszych ograniczeń należy pozostawić właściwym organom międzynarodowym oraz państwom, które są w tych sprawach bezpośrednimi instrumentariuszami”

Ostatecznie, po burzliwych obradach, analogiczne stanowisko zajęli członkowie komisji, którzy większością głosów opowiedzieli się za ogłoszeniem przerwy, aby umożliwić uczestnictwo w posiedzeniu komisji reprezentantów zainteresowanych państw afrykańskich.