Legalna odsprzedaż tusz – przedstawiamy stanowisko Ministerstwa.

Problem handlowania przez myśliwych mięsem upolowanej zwierzyny od lat budzi negatywne emocje. Utarło się bowiem przekonanie, że myśliwemu nie wolno odsprzedawać tuszek ani jej fragmentów, a jedyną legalną możliwością jest obdarowanie nimi kogoś lub poczęstowanie gotowymi wyrobami. Podstawy takiego wniosku upatrywano w treści art. 15 ust. 3 Prawa łowieckiego, który mówi, że osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Tymczasem kwestia ta wcale nie jest oczywista. Użycie we wspominaną przepisie określeń “odstąpioną” oraz “odsprzedaży” wskazuje, że ustawodawca nadaje tym pojęciom różne znaczenia, co z kolei prowadzi do wniosku, że “odstąpienie zwierzyny” nie obejmuje przypadku zakupienia jej tuszy. Za takim rozwiązaniem przemawia również okoliczność, że nie ma usprawiedliwionych podstaw do różnego traktowania właścicieli tusz, w zależności od tego czy wykonują polowanie czy też nie, zwłaszcza jeśli dokonali zakupu po cenie nominalnej, bez specjalnych zniżek czy preferencji. W związku z powyższymi wątpliwościami przedstawiciele Fundacji zwrócili się o rozstrzygnięcie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które udzieliło nam jednoznacznej odpowiedzi, stwierdzając że: „Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm) osoby wykonujące polowanie mogą odstąpioną im zwierzynę spożytkować według własnego uznania, z wyłączeniem odprzedaży. Należy przy tym zauważyć, iż w przytoczonym powyżej przepisie mowa jest o odstąpieniu myśliwemu zwierzyny, tj. nieodpłatnemu zrzeczeniu się przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego tuszy zwierzyny pozyskanej na rzecz myśliwego. Za tego rodzaju interpretacją przemawia również fakt, iż ustawodawca w omawianym przepisie posługuje się pojęciami odstąpienia i odsprzedaży nadając im odmienne znaczenie. Brak jest tym samym w oparciu o obowiązujące przepisy przeszkód, aby myśliwy, który wszedł w posiadanie tuszy pozyskanej zwierzyny po uiszczeniu z tego tytułu zapłaty dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego mógł ją dalej odsprzedać.

”Oznacza to, że zakaz odsprzedaży tusz, o jakim mowa w art. 15 ust 3 Prawa łowieckiego, dotyczy jedynie sytuacji, w której osoba wykonująca polowanie nabyła tuszę nieodpłatnie (np. jako darowiznę dokonaną przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu). Natomiast w świetle postanowień Prawa łowieckiego jeśli myśliwy nabył tusze w drodze zakupu, staje się jej pełnoprawnym właścicielem i może nią swobodnie dysponować, nie wyłączając również incydentalnej odsprzedaży innym osobom.

Foto. Instytut Sadkiewicza