Skuteczne działanie Instytutu Analiz Środowiskowych: zmiana rozporządzenia. Czy jednak polowania są wyłączone z ograniczenia przemieszczania się?

Wczoraj w godzinach wieczornych Rada Ministrów dokonała zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Z ograniczeń zostały literalnie wykluczone działania związane z zadań określonych w Prawie Łowieckim i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (min. odstrzał sanitarny).

Przypominamy, że Instytut Analiz Środowiskowych jako pierwszy upublicznił opinię prawną mówiącą, że w poprzednim stanie prawnym polowania i odstrzał sanitarny nie stanowiły wyjątku od zakazu przemieszczania się i były niedozwolone. Spotkało się to z krytyką od osób i instytucji, które w sposób nieuprawniony, rozszerzająco interpretowały dotychczasowe przepisy, błędnie domniemując wyłączenie polowania spod nakazu izolacji.
Pomimo negatywnych sygnałów, pewni swojej opinii, konsekwentnie prowadziliśmy działania zmierzające do upowszechnienia naszego stanowiska i zapewnienia, aby dotarło ono do czynników decyzyjnych. W efekcie, Rada Ministrów przyznała nam rację i zmieniła swoje rozporządzenie, wyłączając spod zakazów przemieszczania się wykonywanie zadań określonych w Prawie Łowieckim i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Jak jednak podkreślają eksperci Fundacji – zabieg prawodawcy polegający na łącznym przywołaniu Prawa łowieckiego z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oznacza, że wyłączenie spod zakazów dotyczy tylko takich przypadków, kiedy równocześnie są wykonywane zadania przewidziane w obu aktach prawnych. Wbrew motywom jakie przyświecały wprowadzeniu zmian, w praktyce dopuszczalne stało się zatem tylko prowadzenie odstrzału sanitarnego, ale już nie polowań lub pozostałych czynności z zakresu gospodarki łowieckiej.

Cieszymy się, że dzięki naszej stanowczej postawie, myśliwi zyskali prawną podstawę do dalszych działań, a władze państwa publicznie przyznały, że łowiectwo nie może być traktowane tylko w kategoriach hobby, lecz stanowi ważną dla kraju część gospodarki i ekologii.