Decyzje dotyczące regulacji dotyczących udziału nieletnich w polowaniach są podejmowane przez organy rządowe i ustawodawcze. Jesteśmy zdeterminowani aby wpłynąć na zmiany przepisów i przywrócić możliwość udziału nieletnich w polowaniach.

Oto kroki jakie już podjęliśmy lub w najbliższym czasie zrealizujemy:

  1. Zapoznaliśmy się z obecnymi przepisami polskiego prawa dotyczącymi polowania oraz braku możliwości udziału nieletnich.
  2. Jesteśmy w trakcie zbierania i rzetelnego przygotowywania informacji oraz argumentów dotyczących korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z udziałem nieletnich w polowaniach. Odwołamy się do badań naukowych, doświadczeń innych krajów i opinii ekspertów w tej dziedzinie.
  3. Nawiążemy kontakty z Polskim Związkiem Łowieckim, kołami łowieckimi oraz myśliwymi i zapoznamy się z ich stanowiskiem w sprawie udziału nieletnich w polowaniach. Będziemy starali się zrozumieć różne perspektywy tego tematu.
  4. Będziemy uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Weźmiemy udział w procesie legislacyjnym dotyczącym polowania i udziału nieletnich. Zaproponujemy odpowiednie zapisy, będziemy uczestniczyć w dyskusjach zgłaszając swoje uwagi i propozycje.
  5. Skontaktujemy się z przedstawicielami władzy. Napiszemy listy oraz e-maile do posłów, senatorów i przedstawicieli władzy odpowiedzialnych tworzenie i kształtowanie prawa w tym zakresie. Przekażemy nasze stanowisko w sprawie udziału nieletnich w polowaniach. Poprosimy o poparcie ministerstwa odpowiedzialne za tematykę przyrodniczą, środowisko i rolnictwo.
  6. Nawiążemy współpracę z organizacjami pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt, które mogą wspierać nasze stanowisko. Będziemy współpracowali z nimi, aby wzmocnić nasze działania i dotrzeć do jak największej liczby ludzi.