Decyzje dotyczące regulacji dotyczących udziału nieletnich w polowaniach są podejmowane przez organy rządowe i ustawodawcze. Jesteśmy zdeterminowani aby wpłynąć na zmiany przepisów i przywrócić możliwość udziału nieletnich w polowaniach.

Oto kroki jakie już podjęliśmy lub w najbliższym czasie zrealizujemy:

 1. Zapoznaliśmy się z obecnymi przepisami polskiego prawa dotyczącymi polowania oraz braku możliwości udziału nieletnich.
  Ustawa Prawo Łowieckie, Rozdział 8 Wykonywanie polowania, Art. 42 aa. [Czyny zabronione], pkt 15. „Zabrania się: wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia;”
  oraz
  Art. 52 [Występki], pkt 7 „Kto wykonuje polowanie w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku życia – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”
 2. Jesteśmy w trakcie zbierania i rzetelnego przygotowywania informacji oraz argumentów dotyczących korzyści i potencjalnych zagrożeń związanych z udziałem nieletnich w polowaniach. Odwołamy się do badań naukowych, doświadczeń innych krajów i opinii ekspertów w tej dziedzinie.
 3. Jesteśmy w stałym kontakcie z Polskim Związkiem Łowieckim, kołami łowieckimi oraz myśliwymi i zbieramy ich stanowiskiem w sprawie udziału nieletnich w polowaniach. Staramy się zrozumieć różne perspektywy tego tematu.
 4. Uczestniczymy w konsultacjach społecznych. Bierzemy udział w procesie legislacyjnym dotyczącym polowania i udziału nieletnich. Proponujemy odpowiednie zapisy, będziemy uczestniczyć w dyskusjach zgłaszając swoje uwagi i propozycje.
 5. Kontaktujemy się z przedstawicielami władzy. Piszemy artykuły, listy oraz e-maile do posłów, senatorów i przedstawicieli władzy odpowiedzialnych tworzenie i kształtowanie prawa w tym zakresie. Przekazujemy nasze stanowisko w sprawie udziału nieletnich w polowaniach. Prosimy o poparcie ministerstwa odpowiedzialne za tematykę przyrodniczą, środowisko i rolnictwo.
 6. Nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt, które mogą wspierać nasze stanowisko. Będziemy współpracowali z nimi, aby wzmocnić nasze działania i dotrzeć do jak największej liczby ludzi.

Dowiedz się więcej o tym temacie z poniższych wpisów: