Tarcza Antykryzysowa w Łowiectwie – postulaty Instytutu Analiz Środowiskowych

Rada Ministrów umieszczając odstrzał sanitarny i zadania z zakresu gospodarki łowieckiej wśród wyłączeń od zasad izolacji związanych z pandemią koronawirusa, potwierdziła że działalność myśliwych stanowi ważną dziedzinę gospodarczą i ekologiczną.
Z tego względu uważamy, że tzw. tarcza antykryzysowa powinna obejmować zmiany dotyczące w szczególności kół łowieckich. Te bowiem znalazły się w bardzo trudnej sytuacji wywołanej mniejszą aktywnością myśliwych, wśród których znaczna część to osoby należące do grupy wiekowej szczególnie zagrożonej zachorowaniem, brakiem możliwości przeprowadzenia walnych zgromadzeń, trudnościami z szacowaniem szkód łowieckich i koniecznością spotykania się w większej grupie podczas tych czynności szkód, a także nadchodzącą wizją spadku przychodów w związku z odwoływaniem komercyjnych polowań na rogacze.

Mając powyższe na uwadze Instytut Analiz Środowiskowych apeluje o niezwłoczne:

1. Uporządkowanie sytuacji prawnej kół łowieckich poprzez przedłużenie obecnej kadencji zarządów i komisji rewizyjnych do czasu wyboru członków nowej kadencji.

2. Zlikwidowanie anachronicznego zakazu odsprzedaży dziczyzny przez myśliwych, którzy legalnie zakupili tusze od kół łowieckich, co pozwoli zasilić krajowy rynek w łatwo dostępną i zdrową żywność.

3. Zwolnienie kół łowieckich z czynszu dzierżawnego w bieżącym roku gospodarczym.

4. 50% partycypację Skarbu Państwa, jako właściciela zwierzyny w stanie wolnym, w odszkodowaniach za szkody łowieckie powstałe w okresie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego.

5. Ograniczenie liczby osób uczestniczących szacowaniu szkód łowieckich poprzez wyeliminowanie z zespołu szacującego przedstawicieli ośrodka doradztwa rolniczego, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko przeniesienia koronawirusa.

6. Wydłużenie terminu na przeprowadzenie szacowania wstępnego szkód, a także ostatecznego szacowania szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach do 14 dni, ponieważ w obecnej sytuacji stworzenie zespołu szacującego i zachowanie ustawowych terminów jest poważnie utrudnione.

7. W przypadku braku możliwości wydelegowania do zespołu szacującego przedstawiciela dzierżawcy obwodu łowieckiego – wprowadzenie możliwości przekazania zadania oszacowania zgłoszonej szkody bezpośrednio organowi odwoławczemu.

8. Rezygnację z sankcji wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego w przypadku niewykonania nakazanego odstrzału sanitarnego, ponieważ w dobie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, walka z ASF musi przesunąć się na drugi plan.

9. Złagodnienie zakazu wstępu do lasów, ponieważ kontakt z naturą odgrywa ważną rolę w zachowaniu kondycji oraz równowagi psychicznej Polaków.