Związek Zawodowy “Wspólna Sprawa” – taką organizację powołał Społeczny Komitet Protestacyjny Myśliwych

Ostatnie wydarzenia pokazały, że oddolny ruch, który stworzyliśmy jest silny, ale żeby dalej mógł działać i rozwijać się potrzebuje jeszcze lepszej organizacji. Stąd decyzja o założeniu Związku Zawodowego. Jeśli jesteście ciekawi szczegółów tego pomysłu, zapraszamy do oglądania. Darz Bór!

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Nie musimy się bać! W największym skrócie to właśnie tak można by określić przesłanie, które Związek Zawodowy “Wspólna Sprawa” kieruje do wszystkich sympatyków łowiectwa. W tym odcinku omawiamy przyczyny wyboru takiej formy działania i jej atuty, które mogą wspomóc nasze działania.

Związek Zawodowy WSPÓLNA SPRAWA – FAQ

Wspólne protesty w lutym i marcu pokazały, że myśliwi są siłą. Jednak, aby móc prowadzić rozmowy z organami państwa musi istnieć oficjalna struktura. Rozważaliśmy wszystkie alternatywy, o których dyskutowano na grupach, aby ostatecznie dojść do wniosku, że związek zawodowy zapewnia najszersze możliwości działania i gwarantuje absolutną niezależność. Jednocześnie daje gwarancję, że nikt będzie mógł twierdzić, że jego członkowie chcą osłabić PZŁ lub rozbić jego jedność. Podkreślmy, Związek Zawodowy „Wspólna Sprawa” nie jest alternatywą ani konkurencją dla PZŁ, w którym już dzisiaj działają różne związki zawodowe. Ma natomiast ustawową gwarancje niezależności i może udzielać ochrony swoim członkom.
Absolutnie nie. Członkiem Związku może zostać każda osoba wykonująca lub gotowa wykonywać pracę w branżach związanych z użytkowaniem odnawialnych zasobów przyrody, w szczególności myślistwie, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie oraz rybactwie, a także branżach związanych z ich obsługą.
Nie. Dzięki zmianom prawa, członkami związku zawodowego mogą być osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Do Związku mogą należeć także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające służbę zastępczą służbę wojskową, a więc w zasadzie wszyscy.
Inaczej niż w wielu innych krajach, polski model łowiectwa zakłada wieloetapową ścieżkę uzyskiwania uprawnień łowieckich. Aby zostać myśliwym kandydat musi odbyć roczne szkolenie praktyczne, następnie ukończyć wielogodzinnym kurs teoretyczno-praktyczny i złożyć trzyczęściowy egzamin przed komisją działającą na podstawie rozporządzenia. Taka ścieżka opowiada w istocie szkoleniu zawodowemu i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Dlatego sprzeciwiamy się traktowaniu polskich myśliwych jako typowych hobbystów czy amatorów. To, że nie pobieramy wynagrodzenia za wykonywanie zadań, które realizujemy na rzecz państwa, nie umniejsza naszej wartości ani nie podważa posiadanych kompetencji. Co więcej, jesteśmy przygotowani, aby wykonywać te zadania zarówno społecznie, jak i robić to za wynagrodzeniem, o ile państwo zdecyduje się płacić za naszą pracę.
Zadania związków zawodowych są znacznie szersze niż tylko działania na poziomie zakładów pracy. Celem Związku Zawodowego „Wspólna Sprawa” jest w szczególności: wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej, szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych, umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego, ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka. Te cele związek będzie realizował między innymi poprzez reprezentowanie swoich członków przed sądami, wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i instytucji społecznych; kierowanie skarg, wniosków, wystąpień i petycji do organów władzy publicznej, w tym sądów i trybunałów, w sprawach dotyczących praw i interesów członków Związku lub innych osób, podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących zakresu działania Związku, współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prowadzenie działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej, a także wspieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia prawodawstwa, gospodarki, rozwoju kultury, oświaty, nauki i postępu technicznego.
Statut Związku Zawodowego „Wspólna Sprawa” został uchwalony w dniu 23.03.2024 r. w Poznaniu. Przewiduje prostą strukturę, która samorzutnie powstała przy przygotowywaniu protestów. Czerpaliśmy przy tym wiedzę z doświadczenia PZŁ, przejmując z jego statutu rozwiązania gwarantujące sprawność działania, ale odrzucając te, które utrudniają podejmowanie decyzji.
Nie. Struktura organizacyjna Związku Zawodowego „Wspólna Sprawa” nawiązuje do podziału terytorialnego kraju i nie przewiduje tylu stanowisk funkcyjnych co w PZŁ. Działamy dla sprawy, a nie dla funkcji, pagonów i zaszczytów.
Podstawową i kluczową rolę będą odrywały koła związkowe, które mogą powstawać w dowolnym miejscu – zakładzie pracy (np. PZŁ, PGL LP in.), miejscowości, a nawet przy kole łowieckim. Koło związkowe powinno liczyć co najmniej 10 osób. Wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który może być w każdym czasie odwołany. Przewodniczący wszystkich kół z obszaru województwa co najmniej raz na 2 lata zbierają się na zebraniach wojewódzkich. Zebranie wojewódzkie wybiera zarząd wojewódzki i po 2 delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów. Ten najwyższy organ Związku Zawodowego wybiera Zarząd Krajowy i Komisję Rewizyjną oraz uchwala wysokość składki członkowskiej.
Nie. Koordynatorzy protestu skupili wokół siebie liczne grono oddanych sprawie ludzi, ale każdy może zebrać 10 przyjaciół i założyć koło związkowe, nad którym obejmie przewodnictwo. W ten sposób automatycznie stanie się członkiem organu wojewódzkiego i będzie miał bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organizacji.
Nie. Chcemy, żebyś odegrał kluczową rolę przy zakładaniu kół związkowych. Jesteś naturalnym liderem i skupiłeś wokół siebie grupę ludzi, którzy Ci ufają. Prosimy, abyś teraz zbierał deklaracje od osób z Twojej okolicy, które chcą wstąpić do Związku. Gdy stworzysz z nich koło związkowe i staniesz na jego czele, to automatycznie wejdziesz w skład organu wojewódzkiego Związku.
Wysokość składki nie została jeszcze uchwalona, ale wyniesie ona mniej więcej równowartość jednego naboju, tj. symboliczne 8.30 zł na miesiąc, co w skali roku da kwotę 100 zł. Szczegółowe zasady przepływu środków w ramach struktur organizacyjnych zostaną określone przy przygotowaniu pierwszego preliminarza budżetowego.
Inaczej niż w przypadku PZŁ, przynależność do Związku Zawodowego „Wspólna Sprawa” jest całkowicie dobrowolna i jej brak nie oznacza utraty państwowych uprawnień. To daje organizacji związkowej możliwość wpływania na skład sobie członków. Związek zawodowy nie ma obowiązku przyjąć każdego, kto tego chce, ani utrzymywać w swoich szeregach osób, które złamały prawo. Wśród nas nie ma miejsca dla osób nieetycznych, kłusowników, złodziei itp. Takie osoby nie mogą liczyć na członkostwo w organizacji i będą natychmiastowo z niego usuwane.
W tym celu wystarczy wypełnić deklarację i przesłać ją drogą elektroniczną do lokalnego koordynatora, który właśnie tworzy struktury organizacji. #wspólnasprawa

Statut Związku Zawodowego “Wspólna Sprawa”