Zmiana zasad wypłaty za odstrzelone dziki. cz. I – strefy wolne.

Od 1. stycznia br., na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, zmieniły się zasady wypłat za pozyskane dziki.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

W przypadku obwodów łowieckich, które znajdują się w tzw. obszarze wolnym ( https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/ ), wypłaty mają obejmować nie tylko – jak dotychczas – zrealizowany odstrzał sanitarny, ale również odstrzelone dziki (z wyłączeniem loch), które zostaną pozyskane w ramach rocznego planu łowieckiego .

Za każdą taką odstrzeloną sztukę dzierżawca obwodu ma otrzymać 350 zł brutto od powiatowego lekarza weterynarii. Kwota ta w całości przypada kołu, ale jak wynika z rozporządzenia – powinna zostać przeznaczona w szczególności na pokrycie zryczałtowanych kosztów:

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania obejmujące transport tuszy dzika w szczelnym pojemniku, dezynfekcji obuwia, ubioru oraz używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska;

2) pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF od dzików wykazujących objawy chorobowe przed odstrzałem;

3) unieszkodliwienia tusz dzików, o których mowa w pkt 2, wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu zatwierdzonego zgodnie z art. 24 rozporządzenia nr 1069/2009.

Warunkiem otrzymania przez koło w/w kwoty jest dostarczenie dzika do punktu skupu lub do zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików, przez co należy rozumieć m. in. prowadzone przez koła punkty sprzedaży bezpośredniej.

Oznacza to, że kołu nie przysługują środki za upolowane dziki, jeśli tusze zostaną pobrane na użytek własny przez myśliwych, chyba że myśliwi najpierw odstawią je do punktu sprzedaży bezpośredniej, skąd odkupią je (po ustalonej przez koło cenie), po przeprowadzeniu badania weterynaryjnego.

Należy podkreślić, że omawiane przepisy nie przewidują w ogóle wypłat za odstrzelone lochy, co powinno skłaniać myśliwych, aby na użytek własny brać przede wszystkim takie sztuki.

W celu rozliczeń i sprawozdawczości, ułatwieniem dla koła będzie wprowadzenie rejestru pozyskanych dzików z podziałem na: warchlaki, przelatki, odyńce i lochy. Zwłaszcza, że nałożono na nas obowiązek, aby nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzać rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na przelatki dzika na obszarze wolnym, i niezwłocznie informować powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

Warto o tym wszystkim wiedzieć, planując budżet i działania w nadchodzącym lada dzień sezonie.