Zmiana prawa w zakresie szkód łowieckich.

W dniu 16 listopada Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie. Według doniesień niektórych mediów nowela ma rozszerzać odpowiedzialność dzierżawców i zarządów obwodów łowieckich zapewniając możliwość ubiegania się o odszkodowania łowieckie również przez rolników, którzy nie zgodzili się na budowę urządzeń w zapobiegających szkodom.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Nie jest to jednak prawdą.

Nowelizacja jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2019 r. sygn. akt K 45/16, który uchylił art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego w zakresie, w jakim przewidywał jako skutek odmowy zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom – zwolnienie dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego od odpowiedzialności za szkody łowieckie niepozostające w związku przyczynowym z taką odmową zgody. Jako przykład wskazywano sytuację braku zgody na umieszczenie znaku zakazującego wstępu na obszar stanowiący ostoję zwierzyny.

W praktyce wyrok Trybunału Konstytucyjnego niewiele zmieniał, ponieważ już wcześniej sądy powszechnie przyjmowały, że rolnik traci prawo do odszkodowania na podstawie art. 48 pkt 3 Prawa łowieckiego tylko wtedy, gdy pomiędzy jego decyzją a szkodą występuje związek przyczynowo-skutkowy. Obrazowo mówiąc: aby stracić prawo do odszkodowania szkoda musiała powstać w obrębie oddziaływania urządzenia, na którego postawienie nie wyrażono zgody. Jeśli rolnik nie zgodził się na lokalizacje ambony w jednym miejscu działki, a szkoda pojawiła się na zupełnie innej jej części, to zachowywał prawo do rekompensaty.

Obecna nowelizacja zasady tej nie zmienia. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych nadal mają muszą współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami łowieckimi, przy czym jak wynika z orzecznictwa – za niestosowanie się do tego obowiązku może grozić utrata prawa do odszkodowania.

Ta sama sankcja czeka posiadaczy uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrażą zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody. W dalszym ciągu regułą w takim przypadku jest utrata odszkodowania, a wyjątkiem od niej będzie udowodnienie przez poszkodowanego, że nawet gdyby urządzenie stanęło lub wykonano brakujący zabieg, to dochodzona szkoda i tak by powstała.

Fotografia ze strony: agrarlex.pl