Wyznaczenie obwodów łowieckich przesunięte po raz trzeci? Apelujemy o poważne traktowanie łowiectwa.

Posłowie PiS złożyli projekt nowelizacji ustawy prawo łowieckie, trzeci już raz zmieniając datę wejścia w życie nowego podziału na obwody łowieckie. Mając na względzie obecną sytuację łowiectwa w Polsce, Instytut Analiz Środowiskowych zdecydował się wystosować list otwarty do sprawozdawcy projektu, posła Roberta Telusa . Projekt nowelizacji: https://tiny.pl/rp8hq ————- LIST OTWARTY DO POSŁA ROBERTA TELUSA Szanowny Panie Pośle, jako myśliwi skupieni wokół ideałów zrównoważonej gospodarki łowieckiej, leśnej i rolniczej wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec złożonego projektu nowelizacji Prawa łowieckiego, który zakłada przedłużenie obowiązywania dotychczasowych umów dzierżawy obwodów łowieckich do 31 marca 2022 r. Obowiązek dokonania nowego podziału naszego kraju na obwody łowieckie i dostosowania przebiegu ich granic do aktualnego podziału administracyjnego, który został nałożony na samorządy województw w 2018 r., miał być zrealizowany w terminie 2 lat. W 2020 r. przewidziany termin został przesunięty o kolejny rok wobec niewykonania zadania w terminie. Obecnie jednak zdecydowana większość kraju jest już objęta nową siatką obwodów łowieckich, a w pozostałych województwach prace dobiegają końca, wobec czego nie ma żadnego usprawiedliwionego powodu, aby odsuwać wejście w życie zmian o następny rok. Stoimy na stanowisku, że trzy lata były wystarczająco długim okresem na realizację postanowień uchwalonych w 2018 r., a dalsze prolongowanie stanu przejściowego byłoby dowodem słabości Państwa, które nie potrafi zdyscyplinować urzędników do terminowego wykonania zleconych im zadań, oraz premią dla pracowników samorządów, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Wyrażamy ponadto poważne obawy, że odsunięcie w czasie momentu zawarcia nowych umów dzierżawnych może zostać wykorzystane do podejmowania działań zmierzających do reformy modelu łowiectwa lub do zmiany kryteriów oceny kół łowieckich, jakie zostały ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Mając na uwadze, że ewentualne kilkutygodniowe opóźnienie zawarcia nowych umów dzierżawnych w części kraju nie wpłynie znacząco na walkę z ASF-em, która nadal będzie mogła być realizowana przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych przez prawo, a będzie działało stymulująco na urzędników i pozwoli uświadomić społeczeństwu jak ważną rolę ogrywają myśliwi oraz prowadzona przez nich gospodarka łowiecka, apelujemy o wycofanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawi łowieckie oraz niektórych innych uchwał.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>