Przepisy ograniczające odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta

fot. wrp.pl

Przepisy prawa łowieckiego, ograniczające odpowiedzialność w określonych przypadkach za szkody spowodowane w uprawach przez dzikie zwierzęta, są zgodne z Konstytucją – jednogłośnie orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Istota sprawy dotyczyła dwóch przepisów, które stanowią, że odszkodowanie za szkody łowieckie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały”, a także “za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar uprawy.

Sąd Rejonowy występując z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego oceniał, że przepisy te faworyzują dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich wobec posiadaczy upraw lub płodów rolnych”. Wskazywał, że “niedokonanie sprzętu upraw w wyznaczonych przez sejmik województwa terminie może wynikać z okoliczności, na które posiadacz upraw nie ma żadnego wpływu – na przykład warunków atmosferycznych. Natomiast drugi z wymienionych przepisów – zdaniem sądu – prowadzi do naruszenia istoty prawa do odszkodowania.

Odnosząc się do pierwszego z przepisów, TK wskazał, że pozostawienie upraw i płodów rolnych bez ich sprzętu lub niedokonanie sprzętu przez okres dłuższy, niż uzasadniony prawidłowym prowadzeniem uprawy, może być traktowane w kategoriach przyczynienia się do powstania szkody.

– Jest oczywiste, że uprawy i płody rolne w sposób naturalny mogą przyciągać dziko żyjące zwierzęta szukające pożywienia – mówił jednak w uzasadnieniu wyroku sędzia Wyrembak – termin ten nie jest ustalony arbitralnie. Określony w przepisie termin 14 dni ma pełnić funkcję prewencyjno-wychowawczą, mobilizując do zachowań zapobiegających powstawaniu szkód w uprawach i płodach rolnych.

Z kolei ograniczenie zawarte w drugim z zaskarżonych przepisów – według TK – wynika m.in. z konieczności chronienia dzikich zwierząt. Jako takie uzasadnia w szczególności konieczność dźwigania znikomych szkód w uprawach i płodach rolnych przez właścicieli i posiadaczy gruntów rolnych.