Ogólnoeuropejska kampania FACE.

W dniu 27.05.2022 r. przedstawiciele #InstytutAnalizŚrodowiskowych#MiłoszKościelniakMarszał oraz #JarosławKuczaj wzięli udział w ogłoszonej w dniu dzisiejszym przez federację #FACE-European Federation for Hunting and Conservation ogólnoeuropejskiej kampanii pn. #SignForHunting – European Hunters’ Campaign – Bing video.Ta ogólnoeuropejska kampania stanowi platformę, dzięki której myśliwi mogą wezwać główne instytucje decyzyjne UE do współpracy z nami na rzecz zachowania przyrody i przyszłości łowiectwa. Zawiera ona 9-punktową petycję, w której domagamy się zmian w kluczowych kwestiach związanych z łowiectwem i zachowaniem #conservation przyrody. Kampania jest odpowiedzią na rosnącą liczbę problemów, z którymi mierzą się europejscy myśliwi, a które “przychodzą z Brukseli”. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy i ich rozwiązanie, aby odejść od tendencji do szukania wad w polowaniach na rzecz takiej, która uznaje ich wartość dla bioróżnorodności i jednoczenia kultur w całej Europie.Dr David Scallan zwrócił uwagę na istotne aspekty wpływu Brukseli na codzienność aktywności myśliwych. Ponad 80% przepisów i regulacji dotyczących szeroko pojętego łowiectwa ma swoje źródło w Brukseli, a więc w konsekwencji dotyczą grupy 7 milinów europejskich myśliwych. Zapadające tam decyzje coraz częściej stoją w sprzeczności ze stanem faktycznym w przedmiotowych sprawach. Przykładów takich działań Komisji Europejskiej jest zbyt dużo, a merytoryczne dyskusje i argumenty stają się coraz częściej niewystarczające.

Bronimy myśliwych, wspieramy łowiectwo, walczymy z mową nienawiści w Internecie.
Chcesz pomóc? Wpłać i pomóż nam działać dalej!

5 zł lub więcej na:

Patronite.pl | Zrzutka.pl | Przelew lub dowiedz się więcej >>

Sekretarz Generalny FACE wskazał cele kampanii : 1. Europejska polityka w zakresie różnorodności biologicznej powinna przyczyniać się do zachowania (conservation) przyrody, uznając jednocześnie pozytywną rolę społeczno-gospodarczą i zachowawczą społeczności myśliwych. 2. Instytucje europejskie, a w szczególności Komisja Europejska, powinny : a) mieć bardziej obiektywne spojrzenie na łowiectwo i zachowanie przyrody oraz respektować zasadę pomocniczości, ze względu na różnorodność tradycji łowieckich w Europie. b) w pełni zrozumieć, że łowiectwo jest integralną częścią europejskiej różnorodności kulturowej oraz istotnym narzędziem zachowania przyrody i zarządzania dzikimi zwierzętami.

Niektórzy decydenci polityczni działają w Brukseli na szkodę łowiectwa. Ważne praktyki łowieckie są niepotrzebnie ograniczane. Wywierane są naciski, aby w niektórych krajach zaniechać zarządzanie dużymi drapieżnikami przez myśliwych, nawet jeśli odegrali oni kluczową rolę w odbudowie populacji tych gatunków. Często polowania są nawet przedstawiane jako jedno z głównych zagrożeń dla przyrody, mimo jednoznacznych dowodów na to, że jest zupełnie inaczej. Jednym z głównych celów UE winno być tworzenie lepszego i prostszego prawa. Powinno one być oparte na dowodach i angażować obywateli i zainteresowane strony w proces podejmowania decyzji. Ostatnie przykłady dotyczące wprowadzenia zakazu stosowania amunicji ołowianej na terenach podmokłych, czy chęć ograniczenia polowań na obszarze 10% powierzchni UE to tylko niektóre z nich.Dr Scallan wskazał, że Bruksela jest zainteresowana słuchaniem społeczeństwa obywatelskiego, a ta kampania właśnie to robi poprzez: 1. Zbieranie podpisów od myśliwych popierających postulaty kampanii; 2. Rzecznictwo w zakresie polityki związanej z łowiectwem i zachowaniem przyrody w Brukseli.

@Instytut Analiz Środowiskowych w imieniu @FACE, zwraca się do Was z apelem o wsparcie kampanii poprzez symboliczne podpisanie petycji na stronie https://signforhunting.com/ – podając imię i nazwisko oraz e-mail, a następnie klikając PODPISZ. Następnie otrzymacie potwierdzenie mailowe na wskazany przez Was adres e-mail, które należy POTWIERDZIĆ. Kampania będzie trwała 6 miesięcy.

Instytut Analiz Środowiskowych będzie Was na bieżąco informować o tej ogólnoeuropejskiej kampanii. Pamiętajcie ! Poprzez działania IAS na poziomie krajowym wspieramy aktywność FACE w Brukseli !

#SignForHunting#FACE