Łowiectwo narzędziem wsparcia bioróżnorodności.

W odpowiedzi na konsultowaną społecznie unijną strategię bioróżnorodności na rok 2030, Europejska Federacja Organizacji Łowieckich na rzecz Łowiectwa i Zachowania Przyrody (FACE) uruchomiło nową odsłonę platformy pn. Manifest Bioróżnorodności, która służy wymianie doświadczeń myśliwych w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Platforma, zamieszczona na stronie www.BiodiversityManifesto.com, powala dzielić się informacjami o inicjatywach, jakie w całej Europie są podejmowane przez myśliwych w celu zachowania zasobów przyrody. Wciąż rosnąca baza danych, która zawiera obecnie ponad 470 projektów, już dziś jest bezspornym efektem zaangażowania myśliwych w ochronę cennych przyrodniczo obszarów.

FACE i jej członkowie – organizacje łowieckie z 37 krajów europejskich będą promować praktyki zrównoważonych polowań jako istotnego narzędzia zarządzania zasobami dzikiej przyrody, co pozwoli na lepszą argumentację w dyskusjach na temat roli myśliwych i łowiectwa.