Fundacja Instytut Analiz Środowiskowych została założona w 2020 roku i jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000830208.

Fundacja działa na rzecz ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności, prowadzenia zrównoważonego rolnictwa i łowiectwa oraz budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Do priorytetowych zadań Fundacji należą: inicjowanie i wspieranie inicjatywy legislacyjnych na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt, wspieranie ofiar mowy nienawiści i udzielanie porad prawnych.

Podstawową metodą działania Fundacji jest współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi. Prowadzi postępowania przed organami administracji, instytucjami i sądami.

Fundacja realizuje takie projekty jak: badania naukowe, organizuje akcje i kampanie społeczne, prowadzi działania eksperckie , organizuje debaty i konferencje, wspomaga rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Prowadzi działalność wspomagającą obronność państwa, rozwój ratownictwa i ochronę ludności.

Fundacja współpracuje z instytucjami takimi jak Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polski Związek Łowiecki oraz redaktorami Braci Łowieckiej, Łowca Polskiego i portali internetowych związanych z ochroną środowiska, rolnictwem, łowiectwem i obronnością kraju.

W swojej działalności Fundacja kieruje się zasadami przejrzystości i otwartości. O swoich działaniach informuje na bieżąco na stronie internetowej www.analizasrodowiskowa.org.

Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z przychodów z kapitału wieczystego, dotacji instytucji krajowych, z darowizn firm i osób indywidualnych oraz wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kliknij aby dowiedzieć się o naszej wizji.