• Działalność ekologiczna,
 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
 • podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska oraz poprawy warunków bytowania zwierząt,
 • upowszechnianie wiedzy na temat ochrony przyrody i bioróżnorodności, ochrona zwierząt,
 • prowadzenie i wspieranie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy prawnej i wspieranie inicjatyw legislacyjnych, poradnictwo prawne, wspieranie działań na rzecz walki z przestępczością,
 • działalność edukacyjna,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność wspomagająca ochronę i promocję zdrowia,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ratownictwo i ochronę ludności,
 • walka z mową nienawiści,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • wspieranie, prowadzenie i promowanie zrównoważonego rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa i rybactwa,
 • wspieranie ofiar przestępstw,
 • ochrona praw człowieka.